Skip to main content

Avís legal

Aquest lloc web és propietat de lAjuntament de Vinaròs, des don sen fa la gestió.

Aquesta pàgina web ha estat creada per lAjuntament de Vinaròs, amb caràcter informatiu. El fet daccedir a aquesta pàgina implica el coneixement i lacceptació dels següents termes i condicions:

  • Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.turisme.vinaros.es està registrat a favor de lAjuntament de Vinaròsamb NIF P1213800D i domicili social Plaça Parroquial, 12, 12500 Vinaròs, (Castelló). Telèfon de contacte +34 964.455.253 i adreça de correu electrònic turisme@vinaros.es
  • Propietat intel·lectual del web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut daquesta pàgina web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de lAjuntament de Vinaròs, que és a qui li’n correspon lexercici exclusiu dels drets dexplotació. Per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense lautorització expressa de lAjuntament de Vinaròs. Queden excloses daquest punt les imatges que es posen a disposició dels usuaris mitjançant llicència Creative Commons a lapartat de la Galeria. Així mateix, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe que conté aquesta pàgina web estan protegits per llei.
  • Contingut del web i enllaços. LAjuntament de Vinaròs no es responsabilitza del mal ús que es faça dels continguts de la seua pàgina web, que serà responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedisca i els utilitze. Tampoc no assumeix cap responsabilitat per la informació que contenen les pàgines web de tercers a les quals es puga accedir pels enllaços des de la pàgina www.turisme.vinaros.es. La presència daquests enllaços té una finalitat informativa i no és en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que soferisquen a la pàgina web de destí. En cas que la Regidoria de Promoció de la Ciutat i Interès Turístic de Vinaròs tinga coneixement efectiu que lactivitat o la informació a la qual es remet des daquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles dindemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar lenllaç corresponent el més prompte possible.
  • Actualització i modificació de la pàgina web. LAjuntament de Vinaròs es reserva el dret dactualitzar, modificar o eliminar la informació que conté la seua pàgina web, i la configuració o presentació daquesta, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.
  • Indicacions sobre aspectes tècnics. LAjuntament de Vinaròs no assumeix cap responsabilitat que puga derivar-se de problemes tècnics o errors en els equips informàtics, no imputables a lAjuntament, que es produïsquen durant la connexió a la xarxa dInternet, o que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Des de lAjuntament de Vinaròs no es garanteix labsència de virus o altres elements que puguen causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers dusuari daquesta pàgina web o de pàgines web de tercers; per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que puguen produir-se per aquestes causes. També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que puga patir lusuari com a conseqüència derrors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.
  • Tractament de les dades de lusuari. Sense perjudici del que es preveu en cada un dels formularis de la pàgina web, quan lusuari facilite les seues dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a lAjuntament de Vinaròs el tractament automatitzat de les seues dades personals per a les finalitats indicades en els formularis. LAjuntament de Vinaròs incorporarà les dades facilitades per lusuari en un fitxer de la seua titularitat degudament comunicat a lAgència de Protecció de Dades. LAjuntament de Vinaròs no cedirà ni comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de lusuari. Lusuari podrà exercir els seus drets daccés, rectificació, cancel·lació o oposició, a lOficina dInformació i Atenció Ciutadana de lAjuntament (Plaça Parroquial, 12), emplenant els formularis corresponents.
  • Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris que es deriven de la prestació dels serveis que conté aquesta pàgina web estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris daquesta pàgina web són conscients de tot el que sha exposat i ho accepten voluntàriament.